VERKSAMHETSOMRÅDE

Hyresgäst.

Systematiskt brandskyddsarbete behöver inte vara svårt.

En brukare av en fastighet med specifik verksamhet måste ha ett välanpassat brandskydd med dokumentation som är uppdaterat och aktuellt. Ansvarsgränsdragningen kan vi säkerställa med vårt ledningssystem där det tydligt framgår vilka förutsättningar och krav som gäller för just era lokaler och den verksamhet som bedrivs där. En välriktad brandskyddsinformation ger ett bra stöd i det löpande arbetet med Systematiskt Brandskydd för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats. Vårt verktyg Metis-App ger dig goda möjligheter att kontrollera status och felrapportera samt se till att ritningar är uppdaterade. Hanterar ni brandfarliga och explosiva varor kan vi stötta er i tillståndsprocessen och genomföra rollspecifika utbildningar samt risk- och insatsplanering.

 

Vill du läsa mer?

Som representant för en hyresgäst kan det också intressera dig att läsa om nedanstående ämnen.
Vi har samlat svar på ett antal återkommande frågor från andra representanter. Följ länken till vår FAQ.

Försäkringsbolag som ställer krav >
Hantering brandfarlig och explosiva varor >
Nivå på brandskydd >

Gränsdragning

Ett väl fungerande brandskydd bygger på tydlighet när det gäller gränsdragning mellan dig som hyresgäst och fastighetsägaren. Tillsammans med Säkerhetspartner kan ni upprätta en tydlig plan där det aldrig råder någon tvekan vem som ansvarar för respektive del av brandskyddet.

Anpassning till verksamhet och organisation

Vårt angreppssätt bygger på respekt för befintliga verksamhet, organisation och interna processer. Vi genomför alltid en genomlysning av nuläget och anpassar därefter systematiken och implementationen av brandskyddsarbetet så att roller, ansvarsområden och metodik är synkroniserade med er verksamhet och arbetssätt.

Uppföljning

För att säkra kontinuiteten i brandskyddsarbetet har vi en väl utarbetad återkopplingsprocess där vi följer upp och utvärderar arbetet för att skapa trygghet över tid så att ni kan fokusera på kärnverksamheten.

 

Tillbaka till våra tjänster >

Kontakta oss så hjälper vi dig med allt inom brandskydd.

Våra kontor

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial