VERKSAMHETSOMRÅDE

Fastighetsägare.

Det ska vara lätt att leda till tryggt brandskydd.

Som fastighetsägare hanterar du många olika roller och ansvarsområden i organisationen. Hyresgäster med skiftande verksamhet ökar också komplexiteten och kraven på ett fungerande brandskydd. Med vår helhetssyn och breda kompetens kan vi stötta hela laget med välanpassade tjänster inom brandskydd som underlättar för alla i organisationen och skapar en tydlig gränsdragning.

Att upprätthålla ett brandskydd som uppfyller de föreskrivna kravnivåerna för den aktuella fastigheten är en skyldighet för fastighetsägare. För fastighetsägare är dock brandskyddsfrågan en av många som pockar på uppmärksamhet. Hos oss står tvärtom brandskyddsfrågan i centrum och det är det som gör oss duktiga på den. Genom att nyttja våra tjänster kan du istället lägga din tid på de frågor som driver din verksamhet framåt.

I en tid där det fokuseras på nybyggnation och nyskapande är vi stolta över vårt helhetstänk som inkluderar byggnaden hela livslängd. Det är ju så att en byggnad och dess brandskydd ska fungera i många år efter att uppförandet är färdigställt.

 

Vill du läsa mer?
Som representant för en fastighetsägare kanske du också har frågor kring nedanstående?
Vi har samlat svar på ett antal återkommande frågor från andra fastighetsägare. Följ länken till vår FAQ.

Försäkringsbolag som ställer krav >
Hantering brandfarlig och explosiva varor >
Nivå på brandskydd >
Drift och underhåll >
Nybyggnation >
Om- eller tillbyggnation >

Läs mer om hur vi kan hjälpa er med förvaltning >>
Förvaltningsbaserad brandskyddsinformation

 

Gränsdragning

En viktig aspekt är definiera vilka delar av brandskyddet som faller på fastighetsägaren och vilka delar som hyresgästerna ansvarar för. Ett fungerande och systematiskt brandskyddsarbete bygger på att det finns en skarp gränsdragning och tydlig rollfördelning. I din roll som hyresvärd är det viktigt att ha tydliga gränssnitt mot hyresgästerna för att säkerställa ett starkt, välbalanserat och kostnadseffektivt brandskydd.

Organisation, roller och processer

Efter kartläggning och analys är vi väl rustade för Implementation av systematiken, som alltid anpassas efter rådande förhållanden. I normalfallet uppdateras ledningssystemet och en utbildningsplan och tekniska anvisningar upprättas. Vi skapar också underlag för organisationens egenkontroll.

Tillgänglighet och tillit

Tillgång till pålitliga styrdokument och ritningar är oerhört viktigt för att driva en effektiv förvaltningsorganisation. Vi har en metodik och stödsystem för att säkerställa att hela organisationen har tillgång till rätt brandskyddsinformation i rätt tid, oavsett om det handlar om systematik, projekteringsunderlag eller drift- och underhållsfrågor.

Uppföljning

För att säkra kontinuiteten i brandskyddsarbetet har vi en väl utarbetad återkopplingsprocess där vi följer upp och utvärderar arbetet för att skapa trygghet över tid och bibehålla en balanserad nivå på brandskyddet.

 

 

 

Tillbaka till våra tjänster >

Kontakta oss så hjälper vi dig med allt inom brandskydd.

Våra kontor

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial