Riskutredning för detaljplan

Vid planering kring en ny detaljplan är det viktigt att veta vilka risker det kan finnas med att godkänna andra typer av verksamheter än man gjort tidigare. Ligger detaljplaneområdet till exempel inom 150 meter från en farligt gods–led är det i det flesta fall ett krav från myndigheterna att utföra en riskutredning.

 

Vad är egentligen en risk?

Risk kan definieras som en oönskad händelse som kan inträffa. Begreppet risk kan även definieras som svaret på frågorna i den så kallade risktrippletten:

  1. Vad kan hända?
  2. Hur sannolikt är det?
  3. Vad blir konsekvenserna?

Vad är en riskutredning för detaljplan?

En riskutredning för detaljplan syftar till att säkerställa att det är en acceptabel risk att planera in en ny typ av område inom detaljplanen. Detta kan bland annat innebära att analysera mängden tungtrafik som går på närliggande väg för att utesluta att den nya bebyggelsen kommer att utsättas för en oacceptabel nivå av risk. Det kan också handla om att analysera en industri i närheten för att se vilka typer av olyckor som den skulle kunna bidra med. Till slut handlar det om att väga samman alla risker som finns i närheten och påverkar området. Utifrån att arbeta med olika typer av riskvärderingar bedöms risken, och eventuellt föreslås åtgärder för att minska risken. Detta görs både på en individnivå och på en samhällsnivå. På så vis kan risken illustreras för en enskild individ med olika avstånd från riskkällan, samt risken för området där persontätheten har tagits i beaktan.

 

Farligt Gods Lastbil.png

 

Säkerhetspartner kan hjälpa till med utredning av risker kopplade till detaljplaner. Vi har erfarenhet och kompetens. Projekt vi har arbetat med varierar från utredning av planläggning av skola inom industriområde till bostadsområde i närområde av både väg och järnväg. Vi upprättar riskutredningar som möter myndigheternas kravställning och som hjälper dig att bli medveten om riskerna med detaljplanområdet.

Kontakta gärna vår expert i ämnet, Brand – och civilingenjör Erik Isaksson, erik.isaksson@sakerhetspartner.se

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial