Förvaltningsprojekt

Kommun & Regioner –
SBA ledningssystem

Säkerhetspartner utgör stödjande funktion vid implementering av ledningssystem för systematiskt brandskyddsarbete för flertalet sjukvårdsregioner och kommuner.

Arbetet har bland annat innefattat framtagande av riktlinjer för SBA, utbildningar inom brandskyddsområdet och hantering av löpande brandskyddsfrågor inom förvaltningsområdet. Säkerhetspartner har vidare kartlagt och dokumenterat en stor del av sjukhusbyggnaderna för upprättande av underlag till det systematiska brandskyddsarbetet och insatsplanering. Inom regionerna pågår omfattande byggnadsförnyelser genom flertalet om- och nybyggnationer där Säkerhetspartner bistår med brandtekniskt sakkunniga i samband med utredningar, förstudier, projektering, etablering/byggnation samt besiktning och brandteknisk överlämning till driftorganisation och verksamhet.


Kontaktperson: Jonas Johansson

Uppdragstid: Löpande arbete pågår.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial