VAD VI GÖR

Brandskyddsprojektering.

Funktionellt och kostnadseffektivt

Den brandtekniska projekteringen är styrande för de flesta disciplinerna i projektet och regleras av PBL. Vår utgångspunkt är att skapa ett brandskydd på rätt nivå och tydliga och effektiva anvisningar som förenklar projekteringen för övriga konsulter och projektörer. Med proaktivitet och långsiktighet ser vi till att vår leverans bäddar för en smidig överlämning till förvaltningsorganisationen.

Effektivitet, resultatfokus och funktionalitet genomsyrar vårt arbete genom alla faser i projekteringsarbetet. I varje uppdrag sätter vi ihop ett lag med rätt erfarenhet och kompetens från skisskedet till upprättande av bygghandling och smidig överlämning till förvaltning. I tidiga skeden är fungerande byggnad målbilden och därefter strävar vi efter att hitta de absolut bästa lösningarna både med hänsyn till funktion och kostnad. En investerad krona i brandskyddsprojektering kommer att sänka totalkostnaden.

 

 

Att investera kompetenstid i brandskyddsprojekteringen med Säkerhetspartner kommer att sänka dina projekt-, drift- och underhållskostnader.

Brandskyddsprojektering är multidisciplinär

Vid traditionell brandskyddsprojektering är det normalt en specifik person som utarbetar brandskyddsstrategin, svarar på de frågor som uppkommer i projektet och försöker hitta möjliga besparingar. Detta innebär att man i ett projekt är starkt beroende av den individens kunskapsnivå.

Det finns ett omfattande informations- och kunskapsbehov hos alla andra inblandade discipliner (A, El, Vent, VS m.fl.) eftersom kraven från brandskyddsbeskrivningen ska inarbetas i övriga discipliners handlingar. Detta medför ofta att frågorna som ställs i projekten är mycket detaljerade och specifika vilket ställer stora och ibland orimliga krav på individens kunskap.

Med Säkerhetspartner får ni organisationens samlade kompetens

Vårt förhållningssätt är att ni som kund ska få ta del av relevant kompetens i vår organisation och inte bara den enskilda individens. Vi har personal som fördjupar sig inom specifika delar av brandskyddet och vi organiserar våra projekt för att ta till vara på detta. Vi har en prestigelös organisation där ingen tjänar på att behålla kunskap för sig själv vilket gör att ni som kund alltid får tillgång till hela organisationens kunskap.

Effektivt lagbygge

Till projekten tillsätter vi ett lag med en erfaren och kompetent uppdragsansvarig och ofta en grunduppställning med en handläggare samt en CAD/BIM-ingenjör. I detta lagarbete involveras specialistkompetenser baserat på de frågor som är aktuella i projektet.

Ett exempel på när vi alltid använder våra specialister är i samarbetet med ventilationsprojektören. Vår ventilationsspecialist hjälper till att hitta den bästa systemlösningen och de bästa detaljlösningarna för allmänventilationen i projektet där vi fokuserar på parametrar som kostnadseffektivitet, drift- och underhåll samt flexibilitet utifrån ett framtida användande.

Förebyggande samordning

En brandskyddsbeskrivning är en kravställande handling som entreprenören inte bygger utifrån. Våra krav behöver inarbetas av övriga discipliner vilket ställer mycket stora krav på samordning. Bristande samordning mellan brand och övriga discipliner ger alltför ofta kostnads- och funktionskonsekvenser i projektets slutskede när byggnaden ska tas i drift.

Ett vanligt problem är dörrmiljöer med branddörrar i fel klass, felaktiga beslag etc. Detta leder till ökade kostnader i projektet och kan i värsta fall innebära att byggnaden inte får tas i bruk i rätt tid.

Vi arbetar alltid aktivt i projektet för att undvika att dessa problem uppstår genom att vara tydliga och presentera våra krav med hjälp av CAD-ritningar och BIM-verktyg, separata uppföljningar och genom samgranskning av övriga discipliners handlingar.

Vi strävar efter att kravställa så lite brandskydd som möjligt i byggnaderna, men de krav som vi ställer följer vi upp hela vägen till drifttagande för att säkerställa din trygghet och en genomgående kostnadseffektivitet.

 

Ritnings- och BIM-baserad dokumentation

Brandkonsulter har av tradition producerat omfattande dokumentationer i projekt där brandskyddsbeskrivningen är det centrala dokumentet. Vi är inte som alla andra utan särskiljer oss från våra branschkollegor genom att vi under lång tid arbetat aktivt med 2D-ritningar där vi presenterat våra krav på samma sätt som övriga discipliner, nämligen direkt i ritningen.

Utvecklingen går framåt och med 3D-projekteringens möjligheter ser vi det som en självklarhet att presentera våra krav i en BIM-miljö. BIM-projektering skapar även förutsättningar för att vi på brand blir mer involverade i projekt och därigenom kan tillämpa smarta lösningar som i slutändan innebär en lägre kostnad för dig som beställare.

Vi erbjuder projektering i digitala format såsom DWG och anpassar vår ritningsinformation utifrån projektets komplexitet och förutsättningar. Genom att aktivt arbeta med digitala modeller istället för ett textdokument och PDF-ritningar gör att vi kapar ledtider för övriga projektörer, som slipper tolka massiva texter och kan hämta informationen direkt från ritningen och lyfta kraven direkt in i sin modell. Att övriga projektörer inte behöver tolka våra krav leder till minskad tidsåtgång och en ökad kvalité i projektets leveranser och bidrar i slutändan till att byggkostnaderna minskar och sannolikheten för att få ta byggnaden i bruk i rätt tid ökar.

Kundförståelse

Att förstå dig som kund, vilka mål och utmaningar du har i projektet är helt avgörande för oss. Lyhördhet och nära dialog med våra beställare är vår ledstjärna. Nedan följer några konkreta exempel på hur vi arbetar och tänker utifrån några olika beställarroller:

Projektchef eller projektledare i offentlig organisation
Är du projektchef eller projektledare på kommunen där vi arbetar utifrån ett ramavtal kommer vi ta med oss våra erfarenheter och föreslå lösningar som inte bara är kostnadseffektiva och enkla utan även fördelaktiga utifrån ett drift- och underhållsperspektiv.

Projektledare på arkitektbyrå
Är du projektledare/arkitekt på en arkitektfirma där vi samarbetar utifrån en generalkonsultupphandling kommer vi arbeta mot att erbjuda er mervärde i form av dörrkort brand, tydliga digitala brandritningar etc. Allt för att ni ska behöva lägga så lite tid som möjligt för att inarbeta brandkraven.

Projektchef eller inköpare hos en entreprenör
Är du inköpare eller projektchef på ett stort byggföretag sitter vi gärna med tidigt i upphandlingsprocessen oavsett om entreprenadformen är AB 04 eller ABT 06. Vår målsättning är att skapa marginaler i era projekt genom kostnadseffektiva lösningar.

 

Tillbaka till våra tjänster >

Kontakta oss så hjälper vi dig med allt inom brandskydd.

Våra kontor

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial