Konceptet hanteringsplats

 

 

För att effektivt hantera risker i verksamheten krävs ett aktivt förebyggande arbete för att säkerställa hanteringen och ha en beredskap och plan om något skulle inträffa. Vi på Säkerhetspartner kan vara behjälpliga i alla frågor kopplade till riskkällan från planeringsstadiet och vidare in i driftskedet.

Konceptet hanteringsplats innebär att alla aktiviteter kretsar kring riskkällan, det vill säga hanteringsplatsen där risken förekommer.


 

”Vi levererar lösningar som är effektiva, förvaltningsbara och verksamhetsanpassade.
Det ska vara lätt att göra rätt!”

 


 

I korthet innebär konceptet att riskutredning för hanteringsplatsen genomförs och dokumenteras för att säkerställa kravnivå och egna ambitioner. Detta innebär att varje hanteringsplats beskrivs och riskbedöms separat där varje hanteringsplats har en sammanfattande kravställning. Denna sammanfattning är till för att användas i förvaltningsskedet som underlag till egenkontroller som ska genomföras. Sammanfattningen anpassas för att kunna lyftas över till digitala verktyg eller checklistor.

Genom att låta riskutredningen på ett tydligt sätt generera egenkontrollpunkter blir övergången mellan upprättande av dokumentation och förvaltningsskedet smidigare och informationstappet blir näst intill obefintligt.

Det blir lätt att göra rätt!

I och med att riskutredning, med dess slutsatser och underlag för egenkontroller, tydligt blir en del av förvaltningsskedet ökar möjligheten att detta blir ett levande dokument som uppdateras vid förändringar och uppmärksammade brister. Ytterligare ett steg mot att på ett effektivt sätt ha koll på sina risker!

 

Hantering av riskkällan med konceptet hanteringsplats.


Hantering av riskkällan med konceptet hanteringsplats.

Känns det som att det blir mycket papper och dokument att hålla reda på? Ta steget in i BIMctrl för att effektivisera processen.

BIMctrl är ett digitalt ritningsbaserat verktyg för att utföra egenkontroller av riskerna i verksamheten.

Hanteringsplatserna som dokumenterats i riskutredningen kan på ett smidigt sätt, tack vare sammanfattningen för respektive hanteringsplats, visualiseras på ritning med tillhörande egenkontrollpunkter.

Ansvariga ute i verksamheten kan på så sätt enkelt utföra egenkontrollerna och på systemnivå kan uppföljning ske på ett effektivt sätt.


Hur kan BIMctrl effektivera de olika stegen med hanteringsplatser?

Riskutredning
Verktyget kan användas för att inventera hanteringsplatserna där alla anteckningar med tillhörande foton av hanteringsplatserna direkt blir digitalt tillgängliga. Används redan BIMctrl i verksamheten används underlag i form av statistik och rapporterade brister till riskutredningen för att utreda om risken kan reduceras.

Överlämning
Dokumenterade hanteringsplatser läggs in i BIMctrl med tillhörande egenkontroll. Organisationsstrukturen och behörigheter i systemet anpassas till verksamheten för att säkerställa att rätt funktion har tillgång till rätt information.


Hantering
BIMctrl används för att genomföra egenkontroller enligt riskutredningen. Allt finns spårbart digitalt och inga mer pappersblanketter behöver användas. Uppföljning sker i systemet och vid myndighetstillsyn kan relevant information presenteras för att redovisa arbetet med riskhantering inom verksamheten. Statistik på alla nivåer i organisationen kan tas fram som beslutsunderlag och uppföljning.

Överföring
Finns behov av förändring kan användare enkelt kommunicera behoven på ritning direkt i appen och på så sätt tydligt presentera vad som behöver ändras eller åtgärdas. Om förändringen innebär behov av uppdatering av befintlig dokumentation kan tidigare identifierade brister användas som underlag för att på så sätt kunna utreda om risken kan reduceras med åtgärder i förändringsarbetet.

 

Det finns mycket att säga om konceptet hanteringsplatser och vad vi på Säkerhetspartner kan hjälpa till med!
Hör av dig till Oskar Jonsson så berättar han mer! 

 

Läs mer om Brandfarlig verksamhet och Kemikaliesäkerhet >>

Oskar Jonsson,
Affärsenhetsansvarig Brandfarlig verksamhet och Kemikaliesäkerhet,
Brandingenjör, Certifierad sakkunnig brandskydd SAK 3

 

+46 70 694 01 39
oskar.jonsson@sakerhetspartner.se

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial