VAD VI GÖR

Förvaltning utan krångel.

Förvaltningstjänster.

Förvaltningsfasen utgör den största delen av en byggnads livscykel vilket innebär att det finns en stor potential att spara resurser och kostnader på lång sikt utan att göra avkall på tryggheten för de som vistas i byggnaden. Verksamheten är också omgärdad av en rad olika lagar och föreskrifter som ställer höga krav på förvaltningsorganisationen. Ordning och reda samt ett väl utformat ledningssystem ger goda förutsättningar för att bedriva rationell brandskyddsförvaltning.


 

Förvaltningsrelaterad brandskyddsinformation

Vi har lång erfarenhet av att skapa förvaltningssrelaterad brandskyddsinformation, som ger goda förutsättningar att upprätta och bibehålla ett fullgott brandskydd under byggnadens livscykel. Vi ombesörjer också implementering av Ledningssystem för Systematiskt Brandskyddsarbete och skapar strukturer för ritningsbaserad SBA-dokumentation och utrymningsplaner.

>> Läs mer om våra Digitala tjänster

 

Brandfarlig och explosiv verksamhet

Hantering av brandfarliga och explosiva varor omgärdas av ett rigoröst regelverk, som ibland kan vara svårnavigerat och innefattar krav på tillstånd och en rad dokumentation och rutiner som riskutredning, klassningsplan, explosionsskyddsdokumentation och underlag för egenkontroll. Vi kan bistå med kompetens i alla moment så att ni snabbt kan komma igång med kärnverksamheten i en säker miljö.
>> Läs mer om Brandfarlig verksamhet och Kemikaliesäkerhet

 

Brandtekniska utredningar

Säkerhetspartner anlitas ofta i utredningar där man vill säkerställa ett skäligt och kostnadseffektivt brandskydd och undvika överinvesteringar där man vill uppnå ett fullgott skydd med smartare lösningar. Det kan till exempel handla om att identifiera åtgärdsbehov vid myndighetsföreläggande, skyddshöjande åtgärder för egendoms- eller personskydd, kontroll av aktuell status gentemot skälig brandskyddsnivå eller utredning och uppföljning av brandskadehändelser.

>> Läs mer om Ledningssystem

Risk- och insatsplanering

Vi utför riskanalyser på en adekvat nivå för verksamheten och genomför kartläggningar för att upprätta insatsplaner (enligt SBF-standard) och interna planer för räddningsinsatser samt handlingsplaner vid brand. Våra uppdragsgivare engagerar oss ofta vid planering och genomförande av insatsövningar och implementering av Kris- och katastrofplaner.

>> Läs mer om Risk och Insatsplanering

 

Utbildning

För att säkerställa att ni har ett effektivt brandskydd krävs att hela organisationen har kännedom om hur det förebyggande brandskyddet fungerar och hur man agerar när det som inte får hända inträffar. Vi tillhandahåller breda och rollanpassade utbildningar med inslag av web-kurser, föreläsningar och praktiska övningar.

>> Kontakta oss så berättar vi

 

Revision SBA

Vi lever in en värld av förändring både när det gäller verksamheten och yttre förutsättningar som lokaler och nya eller förändrade lagkrav. Förändringar påverkar också hur det systematiska brandskyddsarbetet skall bedrivas. När det finns anledning att se över och revidera ert SBA och ledningssystemet kan ni tryggt vända er till oss.

>> Läs mer om våra projekteringstjänster och förvaltningstjänster

Kontakta oss så hjälper vi dig med allt inom brandskydd.

Våra kontor

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial