Vanliga frågor

 

Här har vi samlat situationer och svar på vanliga frågor!
Vid fler funderingar är du givetvis välkommen att kontakta oss.

Vi hart fått ett föreläggande från
räddningstjänsten efter tillsyn

Att räddningstjänsten skickat ett föreläggande innebär att de har hittat brister i er byggnad utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Vi har möjlighet att hjälpa till med att föra er talan i diskussion med räddningstjänsten och i samråd ta fram åtgärder som är rimliga att genomföra med hänsyn till just er byggnad och verksamhet. Vi grundar våra förslag till åtgärder utifrån den kravnivå som gällande byggregler hade vid tiden för byggnadens uppförande, förändring av verksamhet eller om- och tillbyggnation – det som i ert fall är tillämpligt. Vår erfarenhet gör att vi kan ge er smarta och effektiva lösningar motsvarande en säkerhetsnivå som alla parter accepterar.

Läs mer om Brandtekniska utredningar under Förvaltningstjänster eller kontakta oss så berättar vi mer.

Vårt försäkringsbolag ställer krav

Det ligger i försäkringsbolagets intresse att minska risken för att brand uppkommer och minska skadorna om brand ändå skulle uppstå i er byggnad. Försäkringsbolagets krav kan generellt härledas till att de hittat avvikelser i brandskyddet mot gällande regelverk. En annan anledning kan vara att de anser att verksamheten är av sådan art att den kräver att en högre säkerhetsnivå än den som är föreskriven i Boverkets byggregler.

Vi kan hjälpa till med att ta fram lösningsförslag där ni uppfyller kraven försäkringsbolaget ställt på ett effektivt sätt genom att ta relevanta byggregler i beaktning. Eftersom försäkringsbranschen är riskbaserad kan vi också, beroende på byggnadens egenskaper och efterfrågad kravnivå, ta fram alternativa åtgärder som har samma riskreducerande nivåer som de åtgärder som försäkringsbolaget kravställt.

Har försäkringsbolaget ställt krav på utbildning av personal? Sammanställning av all förvaltningsdokumentation? Explosionsskyddsdokumentation till följd av hantering av brandfarlig eller explosiva varor? Risk- och insatsplanering till följd av komplex eller farlig verksamhet? Vi kan hjälpa er med det också.

Läs mer om Brandtekniska utredningar, Förvaltningsrelaterad brandskyddsinformation, Utbildning , Brandfarlig och explosiv verksamhet samt Risk- och insatsplanering under Förvaltningstjänster. Mer om Digital transformation hittar ni under Digitala tjänster eller kontakta oss så berättar vi mer.

Vi ska hantera brandfarliga eller
explosiva varor

Det kan vara svårt att veta vilken lagstiftning och vilka föreskrifter som ska följas vid hantering av brandfarliga och explosiva varor då det beror på omfattning av hantering och vilken typ av varor som berörs.

Våra experter inom brandfarliga och explosiv vara har möjlighet att hjälpa dig oavsett om du har en butik som ska hantera en liten mängd brandfarlig vara till försäljning, till att du är ansvarig för skolverksamhet där brandfarliga varor är aktuella, eller att du har det övergripande ansvaret för en stor processindustri där det hanteras stora mängder både brandfarliga och explosiva varor. Vi hjälper dig att ta fram effektiva lösningar som uppfyller kraven för din verksamhet och som är hållbara för verksamheten över tid.

Våra tjänster innehåller bland annat riskutredningar och explosionsskyddsdokumentation för er tillståndsansökan. Vi erbjuder en kartläggning av produkter och risker så en fullständig dokumentation kan upprättas för just er hantering av brandfarlig och explosiv vara. Dokumentationen nyttjas i förlängningen vid framtagandet av insatsplaner så räddningstjänsten kan bedriva effektiva räddningsinsatser.

Läs mer om Brandfarlig och explosiv verksamhet, Risk- och insatsplanering samt Förvaltningstjänster eller kontakta oss så berättar vi mer.

Vi ska bygga nytt

Att bygga nytt är ofta en komplicerad process med många aktörer inblandade. Det vi är speciellt duktiga på är att ta fram kostnadseffektiva brandskyddslösningar för just er byggnad med de förutsättningar och önskemål ni har. Då brand sätter utförandekrav för övriga discipliner, till exempel arkitekt, ventilation, el och vvs, är det oavsett entreprenadform en stor fördel att involvera oss tidigt i ert projekt. På så sätt kan vi ta fram olika brandskyddsstrategier i samråd med er så kan ni kan välja en strategi som fungerar för just er. Eftersom vi har flertalet specialistkompetenser inom företaget har vi stora möjligheter att ta fram brandtekniska lösningar som är hållbara för byggnaden och den tänkta verksamheten nu och över tid.

Något som ofta faller mellan stolarna är hur brandskyddet i byggnaden fyller sin funktion under byggtiden, vilket är speciellt viktigt där delar av byggnaden tas i bruk innan hela byggnaden är färdigställd.

Det kan tyckas vara långt fram men det kan redan nu vara bra att tänka på hur förvaltningsritningar ska upprättas, hur driftansvariga ska få tillgång till dem samt hur de ska förvaras och användas. Vi är stolta över att ha ett helhetstänk och är därför gärna med på resan även efter byggnationens slut.

Läs mer om Brandskyddsprojektering, Förvaltningsrelaterad brandskyddsinformation / Digital transformation eller kontakta oss så berättar vi mer.

Vi ska bygga om

Att bygga om innebär ofta att brandskyddet behöver beaktas. Det kan också vara så att en till synes mindre ändring kan innebära att hela byggnadens brandskydd behöver ses över. Ett annat alternativ är att det kan i samband med ombyggnation vara kostnadseffektivt att passa på att uppgradera brandskyddet i hela byggnaden, tex. byte av brandlarm.

Det vi är speciellt duktiga på är att ta fram kostnadseffektiva brandskyddslösningar för just er ombyggnad med de förutsättningar och önskemål ni har. Då brand sätter utförandekrav för övriga discipliner, till exempel arkitekt, ventilation, el och vvs, är det oavsett entreprenadform en stor fördel att involvera oss tidigt i ert projekt. På så sätt kan vi ta fram olika brandskyddsstrategier i samråd med er så kan ni välja en strategi som fungerar för just er. Eftersom vi har flertalet specialistkompetenser inom företaget har vi stora möjligheter att ta fram brandtekniska lösningar som är hållbara för byggnaden och den tänkta verksamheten nu och över tid.

Något som ofta faller mellan stolarna är hur brandskyddet i byggnaden fyller sin funktion under byggtid, vilket är speciellt viktigt där delar av byggnaden är i bruk under ombyggnationen.

Det kan tyckas vara långt fram men det kan redan nu vara bra att tänka på hur förvaltningsritningar ska uppdateras, hur driftansvariga ska ha tillgång till dem samt hur de ska förvaras och användas. Vi är stolta över att ha ett helhetstänk och är därför gärna med på resan även efter ombyggnationens slut.

Läs mer om BrandskyddsprojekteringFörvaltningsrelaterad brandskyddsinformation / Digital transformation eller kontakta oss så berättar vi mer.

Vi måste få ordning på vårt
ritningsarkiv

Oavsett vilken verksamhet ni bedriver så är sökande efter ritningar både irriterande och ineffektivt. Vi tycker det här med bra ritningar ger det där lilla extra och därför har vi en hel verktygslåda med tjänster att erbjuda. Du kan välja delar av den eller om du kanske helt enkelt vill ha en egen verktygslåda.

När det gäller att hålla ordning på ritningsarkivet har vi en funktion som heter MetisArkiv där alla ritningar som ni vill ha kan laddas upp. Det går enkelt att lägga till säkerhetsnivåer för olika användare, till exempel för hyresgäster, fastighetsskötare eller fastighetsägare.

Kanske det är så att ni har koll på ritningarna men det är uppdateringarna som är kluriga? Det kan vi också hjälpa er med. BIMctrl ger er möjlighet att på plats på en läsplatta markera vad som inte stämmer och sedan kan vi eller andra justera ritningarna så en uppdaterad ritning finns tillhanda.

Läs mer under Digitala tjänster eller kontakta oss så berättar vi mer.

Ritningar och dokumentation är inte
aktuella

Beroende på hur inaktuella era ritningar och dokumentation är kan vi hjälpa er på olika sätt. Är det mindre förändringar som ni känner till och ni vill justera på befintliga ritningar kan våra CAD-ingenjörer hjälpa er med det.

Har vi inte assisterat er förut? Då rekommenderar vi att vi går igenom er byggnad och den befintliga dokumentationen för att säkerställa hur brandskyddet ser ut i byggnaden just nu. Självklart upprättas både en förvaltningsdokumentation, där alla brandtekniska funktioner framkommer, och brandskyddsritningar.

För att underlätta den fortsatta hanteringen av förvaltningsdokumentation och brandskyddsritningar har vi format egna digitala verktyg.

Läs mer om Digitala tjänster, Förvaltningsrelaterad brandskyddsinformation eller kontakta oss så berättar vi mer.

Vi har byggt om och måste se över
brandskyddet

Ni läser troligtvis den här delen för att ni har byggt om och har fått en anmärkning, kanske från besiktningsman eller räddningstjänst, att inte brandskyddet har varit beaktat. Oavsett anmärkning eller anledning så har vi möjlighet att hjälpa er. Genom att ta in förutsättningarna i byggnaden som helhet samt de delar som förändrats med ombyggnationen kan vi ta fram kostnadseffektiva lösningar för era behov. Utifrån byggnadens förutsättningar och ombyggnationens storlek kan det krävas större eller mindre ingrepp i redan ombyggda delar. Det är därför viktigt att vi kan bli involverade så snart som möjligt för att minimera byggtiden och påverkan på verksamheten.

Läs mer under Brandskyddsprojektering och Brandtekniska utredningar eller kontakta oss så berättar vi mer.

Vi ska förvärva en fastighet

Att förvärva en fastighet kan bli en mer kostsam historia än vad det behöver vara om du som köpare vet vad du köper. Det vi kan hjälpa dig med är att se över det befintliga brandskyddet genom platsbesök och gå igenom den befintliga dokumentationen över byggnaden, en såkallad Due-Dilligence. På så sätt får du veta vad det finns för kvalitéer och brister i byggnadens brandskydd innan köp. Vi kan också utgöra en rådgivande roll i vad för kompletteringar som kan bli aktuella vid ombyggnation och/eller byte av verksamhet i byggnaden.

Läs mer om Brandtekniska utredningar och Förvaltningsrelaterad brandskyddsinformation / Digitala tjänster eller kontakta oss så berättar vi mer.

Vilken nivå ska vi ha på
brandskyddet?

Den lägsta nivå av brandskyddet som ska uppfyllas är den nivå som anges av Boverkets byggregler som var aktuella vid byggnadens uppförande. Utifrån den verksamhet som bedrivs i byggnaden kan det finnas anledning att ha en högre nivå på brandskyddet än den kravställda. Det gäller främst verksamheter där en brand skulle medföra stora ekonomiska förluster och verksamheter där det finns en förhöjd risk för brand. Det som ofta förbises är att en brand, förutom en risk för människors hälsa och att lokaler blir rökskadade, kan innebära produktionsstopp. Produktionsstopp finns i klassiska produktionsindustrier där en eller flera viktiga maskiner eller verktyg inte längre går att använda till följd av brand, men även inom tjänstesektorn där inte längre datorer eller servrar går att nå. Det kan på sikt bli en kostsam historia.

Verksamheter med förhöjd risk för brand inkluderar, förutom lokaler med heta arbeten, storkök med mera, även verksamheter där det finns statistik på hög risk för anlagd brand, tex skolor.

Det finns alltså all anledning att se över verksamheten och skydda speciellt känsliga utrymmen/processer för att minska risken för omfattade skador i händelse av brand för att på så sätt behålla er position på marknaden.

Läs mer om Brandtekniska utredningar under Förvaltningstjänster eller kontakta oss så berättar vi mer.

Kan vi skapa utrymningsplaner från
befintliga ritningar?

Beroende på kvalité och format på befintliga ritningar så går det att ta fram utrymningsplaner från dem. Om de befintliga ritningarna är i sådant skick att de inte kan användas kan våra duktiga CAD-ingenjörer uppdatera ritningsunderlaget så att ni får en bra och tydlig produkt.

Läs mer under Förvaltningstjänster eller kontakta oss så berättar vi mer.

Drift och underhåll har svårt att hitta
rätt underlag

Att leta underlag skapar både irritation och är ineffektivt. Just därför har vi tagit fram systemstödet BIMctrl där drift och underhåll har tillgång till de senaste underlagen på sin läsplatta. I BIMctrl framgår byggnadens brandtekniska egenskaper tydligt och det finns smidiga funktioner för att skapa revideringsunderlag vid okulära besiktningar i byggnaden. Genom de tydliga revideringsunderlagen spills liten tid på missförstånd och vi kan snabbt uppdatera era underlag så ni alltid har tillgång till aktuella ritningar för just era behov.

Läs mer om BIMctrl eller kontakta oss så berättar vi mer.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial