Er brandfarliga vara kan kräva tillstånd –
Är era risker utredda?

För att få hantera större mängder brandfarlig vara krävs ett tillstånd. Om du behöver tillstånd eller inte beror bland annat på vilken verksamhet du bedriver och vilken mängd brandfarlig vara du ska hantera. I föreskriften MSBFS 2013:3 om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor framgår om tillstånd behövs eller inte.

Tillståndet söks hos kommun, i många fall räddningstjänsten. För att söka tillstånd skickas en ansökan tillsammans med de handlingar som tillståndsmyndigheten behöver för att kunna bedöma om verksamheten har förutsättningar att kunna bedrivas enligt lagstiftningens krav. Vilka handlingar som tillståndsmyndigheten behöver finns beskrivet i deras ansökningsblanketter.

Två handlingar som normalt alltid ska bifogas ansökan är en riskutredning och en explosionsskyddsdokumentation. Dessa dokument omfattar båda en utredning av risker men med olika inriktningar. Nedan följer en kort sammanfattning om syftet med dessa handlingar och vad de ska omfatta.

 

brandfarliga symboler

 

Riskutredning

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska känna till de risker som hanteringen av de brandfarliga varorna i den egna verksamheten innebär. I lagstiftningen ställs därav kravet på att riskerna ska utredas.

Riskutredningens omfattning ska vara anpassad efter verksamhetens komplexitet, typ av hantering och de brandfarliga varornas egenskaper. Med tanke på att hantering av brandfarliga varor kan ske på många olika sätt så kan utredningen vara alltifrån enkel till betydligt mer omfattande.

Oavsett omfattning är syftet med utredningen att identifiera de risker som finns och värdera dessa, för att vid behov föreslå förebyggande åtgärder. Målet är att utredningen ska visa att de brandfarliga varorna kan hanteras på ett säkert och betryggande sätt.

Utredningen behöver vara ett levande dokument och hållas uppdaterad med förändringar i verksamheten, både organisatoriska och tekniska för att det ska fylla sin funktion, dvs. att förebygga olyckor.

 

Explosionsskyddsdokumentation

Vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor ställs krav på att verksamhetsutövaren ska bedöma risken för att explosiv atmosfär bildas. Bedömningen av risken för explosiv atmosfär är en del av en samling dokument som brukar kallas explosionsskyddsdokument.

Principen är den att man i största möjliga mån ska undvika att explosiv gasatmosfär uppstår, om detta inte är möjligt ska tändkällan elimineras. I tredje hand ska skyddsåtgärder vidtas.

Vi har erfarenheter om att upprätta riskutredningar och explosionsskyddsdokumentationer och även att hantera hela tillståndsansökan. Vill ni veta mer i hur vi kan assistera er i er ansökan eller övriga frågor förknippade hantering av brandfarlig vara är ni välkomna att kontakta våra experter på området.

Oskar Jonsson, Affärsenhetsansvarig för Brandfarlig verksamhet och Kemikalisäkerhet, oskar.jonsson@sakerhetspartner.se, 070 694 01 39
eller kontakta någon av våra Marknadsansvariga Norr/Syd för Brandfarlig verksamhet och Kemikalisäkerhet, som ni kan hitta på vår Kontaktsida.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial