Dammexplosioner – viktigt att ha koll på

I Sverige sker årligen flertalet dammexplosioner med varierande storlek inom industrin. I genomsnitt sker en dammexplosion i veckan i Sverige, ibland med allvarliga person- och egendomsskador som resultat. Vid verksamheter där damm hanteras eller uppstår föreligger risk för dammexplosion. Det gäller oavsett om dammet utgörs av metall, plast, trä eller annat material. Exempel på sådana verksamheter är snickeri (eller annan industri där trä bearbetas), metallindustrier, spannmålsindustri, livsmedelsindustri, plastindustri, läkemedelsindustri och skola med trä- och metallslöjd. Den sistnämnda har oftast inte sådan verksamhet att risk för att dammexplosioner uppkommer.

Att en dammexplosion kan uppstå beror på att förbränningshastigheten och intensiteten i brandförloppet hos ett fast ämne korrelerar positivt med hur finfördelat ämnet är. Detta i sin tur förklaras av att den totala kontaktytan med luft ökar när partikelstorleken minskar. Ju mindre en partikel är, desto mer area per volym har den.

Arbetsmiljöverket ställer krav på en explosionsskyddsdokumentation för dammhantering med hänsyn till risken för dammexplosion enligt AFS 2003:3.  Explosionsskyddsdokument tas fram för att visa vilka risker som föreligger och vilka åtgärder som krävs för att inte råka ut för en dammexplosion.

Säkerhetspartner kan hjälpa till med utredning av risker kopplade till dammhantering. Vi har erfarenhet och kompetens. Projekt vi har arbetat med varierar från laborationssalar till storskalig industri. Vi upprättar klassningsritningar och explosionsskyddsdokument som möter arbetsmiljöverkets kravställning och som hjälper dig att bli medveten om riskerna med damm vilket leder till en säkrare arbetsplats.

 

Kontakta gärna vår expert i ämnet Oskar Jonsson som även är Affärsenhetsansvarig för Brandfarlig och explosiv verksamhet samt Kemikalisäkerhet.
oskar.jonsson@sakerhetspartner.se, 070 694 01 39

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial