Skydd mot dammexplosioner i spånsugsanläggningar

Vad är en dammexplosion och hur kan det uppstå?

Finfördelade dammpartiklar från brännbara ämnen så som trä, papper, plast men även en del metaller (aluminium och magnesium) kan leda till en explosion om det virvlas upp och bildar en explosiv atmosfär, dammoln i tillräcklig koncentration i luften, där även en tändkälla finns närvarande.

En tillräcklig koncentration kan utgöras av ett par millimeter tjockt dammskikt på golvet i en lokal, på maskiner, balkar, kabelstegar som virvlas upp eller inom ventilationskanaler och filter för uppsamling och filtrering av partiklar vid bearbetning.

Tändkällor för antändning av den explosiva atmosfären kan bero på ett flertal orsaker och i många fall vara svåra att helt eliminera. Det kan exempelvis utgöras av en gnista från en elektrisk, mekanisk utrustning eller från processer med friktion, vid förekomst av heta ytor, flammor och glöd eller genom statisk elektricitet orsakat av både utrustning och människor.

Vilka är riskerna?

Riskerna med dammexplosioner kännetecknas av två olika förlopp, den primära och sekundära. Detta med anledning av att en dammexplosion ofta kan föranleda en efterföljande explosion.

Dem primära explosionen utgörs av den explosionen som uppstår vid en första antändning av ett dammoln. Om den primära explosionen sker inom en dammig lokal kan tryckvågen av en första explosion virvlas upp mer damm inom lokalen, skapa nya dammoln, som i sin tur antänder och orsakar flera sekundärexplosioner.

Samma risker för sekundärexplosioner kan föreligga inom ett slutet och sammankopplat processystem, där de olika processtegen inte är försedda med en isolerade funktion gentemot varandra i händelse av en explosion.

Vid en explosion finns risk för värmeutveckling och flamutbredning. I de fall en explosion sker inom ett slutet utrymme finns risk för en snabb och hög tryckuppbyggnad vilket kan medföra att konstruktionen rämnar med risk för deformationer, splitterskador eller liknande. Byggnader är sällan dimensionerade för att tåla höga tryck vilka kan få allvarliga konsekvenser.

Hur skyddar man sig och vilka krav ställs?

Där brännbara fasta ämnen hanteras som kan ge upphov till damm ska man i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö (AFS 2003:3), genomföra en riskbedömning.

Riskbedömning behöver först hantera nedanstående fråga:

– Kan en potentiell explosiv atmosfär uppstå?

Om svaret är nej, omfattas man ej av föreskrifterna i AFS 2003:3.

Om svaret är ja, bör en vidare utredning genomföras och dokumentation tas fram avseende dammets explosionsbenägenhet, identifiering av förekommande dammkällor, tändkällor samt vilka förebyggande och konsekvensbegränsande åtgärder som ska vidtas, tillsammans med de rutiner och instruktioner som krävs för en säker hantering.

Vilken dokumentation behöver tas fram?

Explosionsskyddsdokument, baserat på riskbedömningen.

Kontakta gärna Oskar nedan, så hjälper han dig att navigera och svara på dina frågor och funderingar.

 

Läs mer om affärsenheten Brandfarlig verksamhet och Kemikaliesäkerhet >>

Oskar Jonsson,
Affärsenhetsansvarig Brandfarlig verksamhet och Kemikaliesäkerhet,
Brandingenjör, Certifierad sakkunnig brandskydd SAK 3

+46 70 694 01 39
oskar.jonsson@sakerhetspartner.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial